Bewaar
.
.
.
Start / Privacybeleid

Privacybeleid

Loopie Piotr Pałyga als eigenaar van loopie.pl website doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy adequaat wordt beschermd. Met het oog op een rechtmatige (AVG), transparante en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, hanteren wij het volgende privacybeleid. In overeenstemming met art. 13, par. 1 en par. 2 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG), delen wij mee:

 1. Algemene informatie:

  1. De Beheerder voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Publicatieblad van de Europese Unie. EU L 2016, nr. 119) (hierna "AVG" genoemd) is Loopie Piotr Pałyga, NIP: 9591804627, REGON: 260441091, e-mail: kontakt@loopie.pl

  2. In de zin van dit Privacybeleid is een Gebruiker een natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website van de Beheerder, met inbegrip van de contactformulieren van de Beheerder.

  3. Contact in zaken betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder: kontakt@loopie.pl

 2. Doel van de gegevensverwerking door de Beheerder.

  1. De Gebruiker vertrouwt de verwerking van persoonsgegevens toe aan de Beheerder met het oog op de behandeling van een via het contactformulier geplaatste werving, aanvraag of bestelling.

  2. De verstrekking van persoonsgegevens door de Gebruiker wanneer hij contact met ons opneemt, geschiedt op vrijwillige basis en de verstrekte gegevens zullen (voor zover van toepassing) uitsluitend voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

   • Om een antwoord te geven.
   • Om het aanbod van de Beheerder te presenteren.
   • Om de netwerksystemen van de Beheerder te beveiligen (bijv.: bescherming tegen spam en DDOS-aanvallen).
   • Om de ontvangers op het web te meten.
   • Om werknemers aan te werven.
  3. Uw toestemming voor het verstrekken van contactgegevens is vrijwillig, maar in sommige gevallen kan het niet verstrekken van deze gegevens ertoe leiden dat wij uw vraag/bestelling die u via het contactformulier heeft geplaatst, niet kunnen verwerken.
 3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking door de Beheerder.

  1. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor de in 2.b.a. en 2.b.b. genoemde doeleinden is de toestemming van de Gebruiker (art. 6. 1. a) AVG), en/of art. 6. 1. b) AVG, wanneer de Gebruiker de wens te kennen geeft een overeenkomst te willen sluiten.

  2. De reden voor de verwerking van persoonsgegevens voor het in 2.b.c vermelde doel is het legitieme belang van de Beheerder (art. 6. 1. f) AVG), en de rechtsgrondslag wordt gevormd door overweging 49 van AVG en de Verordening van de Minister van Binnenlandse Zaken en Bestuur van 29 april 2004 betreffende de documentatie van de verwerking van persoonsgegevens en de technische en organisatorische voorwaarden waaraan de voor de verwerking van persoonsgegevens gebruikte apparatuur en IT-systemen moeten voldoen.

  3. De reden voor de verwerking van persoonsgegevens voor het in 2.b.d vermelde doel is het legitieme belang van de Beheerder (art. 6. 1. f) AVG) en de rechtsgrondslag is art. 8, lid 1 d) van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (verordening betreffende privacy en elektronische communicatie).

  4. Persoonsgegevens voor het in 2.b.e. genoemde doel worden verwerkt vanwege de wens om een overeenkomst te sluiten (art. 6. 1. b) AVG), en de rechtsgrondslag voor de verzamelde gegevens is art. 221 § 1. Arbeidswet

 4. Reikwijdte van de gegevensverwerking door de Beheerder

  1. Voor de in 2.b.a. en 2.b.b. aangegeven doeleinden, voor zover de Gebruiker deze vrijwillig verstrekt, kan de Beheerder het volgende verwerken:

   • voornaam en achternaam (contactpersoon)

   • telefoonnummer van de contactpersoon

   • e-mailadres voor contact

   • het internetdomeinadres (en eventueel andere daarmee verband houdende, door de Gebruiker verstrekte gegevens)

   • andere door de Gebruiker verstrekte gegevens

  2. Voor de doelstelling gegeven in 2.b.c.:

   • IP-adres

   • metagegevens die worden verzonden door de browser (of een ander eindapparaat dat verbinding maakt met de website van de Beheerder)

  3. Voor de doelstelling gegeven in 2.b.d.:

   • metagegevens die worden verzonden door de browser

  4. Voor de doelstelling gegeven in 2.b.e (aanwerving) vragen wij de sollicitant om de volgende gegevens te verstrekken: voornaam en achternaam, geboortedatum, woonplaats (correspondentieadres), opleiding en vroeger arbeidsverleden.

  5. Ontvangers van persoonsgegevens en overdracht van persoonsgegevens naar een derde land:

   • De persoonsgegevens van de Gebruiker met betrekking tot de in de punten 2.b.a. tot en met 2.b.c. en 2.b.e. vermelde doelstellingen zullen alleen door de Beheerder worden verwerkt.

   • Gegevens met betrekking tot de doelstelling in punt 2.b.d. worden verwerkt door de Beheerder en de partner, het bedrijf Google Inc. gevestigd in de VS, wiens web ontvanger meet tool (Google Analytics) wordt gebruikt door de Beheerder. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet overgedragen.

   • Google, die de web ontvanger metingen uitvoert voor de Beheerder, is toegetreden tot de EU-VS Privacy Shield overeenkomst, en volgens het besluit van de Europese Commissie van 12 juli 2016 IP/16/216, waarborgt de overdracht van persoonsgegevens aan in de Verenigde Staten gevestigde entiteiten die zich bij de bovengenoemde overeenkomst hebben aangesloten, een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens, in overeenstemming met art. 45 van AVG;

  6. De persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden overgedragen aan entiteiten van de kapitaalgroep van de Beheerder en aan de partners van de Beheerder met wie de Beheerder samenwerkt door producten of services te combineren. In geval van samenwerking kunnen ook onderaannemers (verwerkers), zoals bijvoorbeeld: boekhoudbedrijven, hostingbedrijven, toegang hebben tot de gegevens.

 5. De rechten van de Gebruiker wiens gegevens worden verwerkt.

  1. De gebruiker heeft recht op:

   • toegang tot zijn/haar persoonsgegevens,

   • rectificatie van de persoonsgegevens,

   • verwijdering van de persoonsgegevens,

   • beperkingen op de verwerking van persoonsgegevens

   • overdracht van de persoonsgegevens

   • het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens

   • Intrekking van eerder gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens

  2. Om zijn rechten uit te oefenen, moet de Gebruiker een e-mail sturen naar het adres vermeld in 1.a., een brief naar het adres van de maatschappelijke zetel vermeld in 1.a. of contact opnemen met het telefoonnummer vermeld in 1.a.

  3. De Beheerder zal het verzoek van de Gebruiker onverwijld uitvoeren, met dien verstande dat de verwijdering of beperking van de mogelijkheid om de gegevens te verwerken de mogelijkheid of de omvang van een correcte afhandeling van de ingediende aanvraag/bestelling kan beïnvloeden.

 6. Periode van verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder.

  1. De Beheerder zal de persoonsgegevens van de Gebruikers niet langer bewaren dan nodig is om de geplaatste aanvraag/bestelling te verwerken, met inbegrip van het opstellen van een gepersonaliseerde commerciële aanbieding, en om de Beheerder in staat te stellen zijn taken uit te voeren.

  2. De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om verwijdering van zijn persoonsgegevens. In dat geval worden zij onmiddellijk verwijderd, maar dat kan betekenen dat de serviceverlening voor het ingediende verzoek wordt onderbroken.

 7. Informatie die is opgeslagen op het eindapparatuur van de Gebruiker (Cookies).

  1. Voor een correcte werking van de website, en in het bijzonder om de inhoud van de website en advertenties aan te passen aan de voorkeuren van de Gebruiker en om het gebruik van de website te optimaliseren, kan de Beheerder gebruik maken van de mogelijkheden van het eindapparaat voor verwerking en opslag en kan hij informatie verzamelen van het eindapparaat van de Gebruiker.

  2. De in punt 1. beschreven gegevens zullen door de Beheerder alleen worden gebruikt voor zover dat nodig is om de door de Gebruiker gevraagde services te verlenen en om de netwerksystemen te beschermen.

  3. De Gebruiker kan bepalen welke gegevens naar de Beheerder worden gestuurd door de instellingen van zijn browser te wijzigen (bijv. door de opslag van cookies te blokkeren).

  4. De website maakt gebruik van webverkeer analysescripts (Google Analytics) geleverd door Google Inc. met maatschappelijke zetel in de VS, (Google Adwords) geleverd door Google Ireland Limited met maatschappelijke zetel in Ierland, (Facebook) geleverd door Facebook Ireland Ltd. met maatschappelijke zetel in Ierland. Deze scripts kunnen gegevens (bijv.: cookies) op uw eindapparatuur opslaan. U kunt dit weigeren door cookies en andere gegevens van websites van derden in uw browser te blokkeren.

  5. Instructies voor het wijzigen van de in de subpunten 3 en 4 beschreven instellingen zijn te vinden in de instellingen van de browser, in de gebruikershandleiding of op de website van de fabrikant.

  6. De gebruiker kan cookies te allen tijde verwijderen met de functies die beschikbaar zijn in de webbrowser die hij gebruikt. Het beperken van het gebruik van cookies kan gevolgen hebben voor sommige functies die op de website beschikbaar zijn.

  7. Om zich af te melden voor gepersonaliseerde advertenties van Google (AdWords en andere) op basis van het gebruik van de Website, kan de Gebruiker de relevante wijzigingen aanbrengen in de advertentie instellingen met behulp van de tool die beschikbaar is op https://adssettings.google.pl/authenticated en de cookies in de browser wissen. Om de weergave van gepersonaliseerde Facebook advertenties op basis van het gebruik van de Service uit te schakelen, kan de Gebruiker de juiste relevante wijzigingen aanbrengen in de advertentie instellingen met behulp van de instructies die vermeld staan op https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ en de cookies in de browser wissen. Om het verzamelen van gegevens door analytische tools van Google (Analytics, Optimize en andere) en Facebook te blokkeren, kan de Gebruiker de acceptatie van cookies en gegevens van externe websites uitschakelen in zijn browserinstellingen, de cookies in zijn browser wissen, bijkomende blokkerende tools in te zetten (bijv https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) of de Website gebruiken in een browsermodus waarbij geen informatie wordt opgeslagen in cookies.

  8. meer informatie over cookies is te vinden op de website http://wszystkoociasteczkach.pl/

 8. Een klacht indienen:

 1. De Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op basis waarvan de Beheerder zal stoppen met de verwerking van de gegevens in de aangegeven mate / voor het aangegeven doel. Om bezwaar te maken, stuurt u een bericht zoals beschreven in punt 5.b.

 2. De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen tegen de Beheerder bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

 1. Verplichtingen van de Beheerder

  1. De Beheerder voor persoonsgegevens verbindt zich ertoe maatregelen te nemen om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen in de mate die vastgelegd is in de Wet, en verbindt zich ertoe om:

  2. De gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden, inzameling door onbevoegden, wijziging, beschadiging of vernietiging.

  3. Alleen personen die door hem zijn gemachtigd toe te laten om persoonsgegevens te verwerken.

  4. De controle op de juistheid van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

  5. Een register bij te houden van personen die gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken, er met name op toe te zien dat personen die gemachtigd zijn dergelijke gegevens te verwerken, deze geheim houden, ook nadat de Beheerder zijn/haar taak heeft volbracht, onder meer door hen te wijzen op de juridische gevolgen van het schenden van de geheimhouding van de gegevens en door verklaringen inzake de geheimhoudingsplicht te verzamelen.

  6. Wettelijk vereiste documentatie bij te houden over de wijze waarop de toevertrouwde persoonsgegevens worden verwerkt en over de technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de verwerking van die gegevens, waaronder met name: Een register van gegevensverwerkingsprocessen, het beleid inzake de beveiliging van persoonsgegevens en de handleiding voor het beheer van het IT-systeem voor de verwerking van persoonsgegevens.

  7. Ervoor zorgen dat IT- en telecommunicatieapparatuur en -systemen die voor de verwerking van persoonsgegevens worden gebruikt, voldoen aan de vereisten van de Verordening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Bestuurszaken van 29 april 2004 betreffende de documentatie van verwerkte persoonsgegevens en technische en organisatorische voorwaarden waaraan de apparatuur en de systemen moeten voldoen.

 

Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich pól formularza.

Oh nee! Als je niet alle verplichte velden invult,
zal Loopie geen volgers voor je winnen.
Weet je zeker dat je je nu wilt afmelden?

Afmelden