Uložení
.
.
.
Start / Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Loopie Piotr Pałyga jako majitel webových stránek loopie.pl vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil odpovídající ochranu vašeho soukromí. Za účelem zákonného (RODO), transparentního a bezpečného zpracování vašich osobních údajů jsme přijali následující zásady ochrany osobních údajů. V souladu s čl. 13 odst. 1 a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), oznamujeme:


§ 1

Obecné informace

 1. Správcem osobních údajů ve smyslu ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Věstník EU L 2016, č. 119) (dále jen GDPR) je Loopie Piotr Pałyga, DIČ: 9591804627, IČO: 260441091, e-mailová adresa: kontakt@loopie.pl
 2. Uživatelem se ve smyslu těchto Zásad ochrany osobních údajů rozumí fyzická osoba, která používá webové stránky Správce, včetně kontaktních formulářů Správce.
 3. Kontakt ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů Správcem: kontakt@loopie.pl


§ 2

Účel zpracování údajů Správcem.

 1. Uživatel pověřuje Správce zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení náboru, dotazu nebo objednávky zadané prostřednictvím kontaktního formuláře.
 2. Poskytnutí osobních údajů uživatelem při kontaktu s námi je dobrovolné a poskytnuté údaje budou použity (v příslušných případech) výhradně pro účely:
  • Poskytnutí odpovědě.
  • Předložení nabídky Správce.
  • Zabezpečení síťových systémů Správce (např.: ochrana proti spamu a útokům DDOS).
  • Měření sledovanosti na webu.
  • Náboru zaměstnance.
 3. Váš souhlas s poskytnutím kontaktních údajů je dobrovolný, ale v některých případech nám neposkytnutí těchto údajů může zabránit ve zpracování vašeho dotazu/objednávky zadané prostřednictvím kontaktního formuláře.


§ 3

Právní základ pro zpracování údajů Správcem.

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely uvedené v bodech 2.b.a. a 2.b.b. je souhlas Uživatele (čl. 6. 1. (a) GDPR) a/nebo čl. 6. 1. b) GDPR, pokud Uživatel projeví přání uzavřít smlouvu.
 2. Předpokladem pro zpracování osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.b.c je oprávněný zájem správce (čl. 6. 1. f) GDPR) a právní základ představují Motiv 49 GDPR a Nařízení Ministra vnitra a správy ze dne 29. dubna 2004 o dokumentaci zpracování osobních údajů a technických a organizačních podmínkách, které musí splňovat zařízení a informační systémy používané pro zpracování osobních údajů.
 3. Předpokladem pro zpracování osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.b.d je oprávněný zájem správce (čl. 6. 1. (f) GDPR) a právním základem je čl. 8 bod 1 písm. d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích).
 4. Osobní údaje pro účel uvedený v bodě 2.b.e. jsou zpracovávány z důvodu přání uzavřít smlouvu (čl. 6 1. (b) GDPR) a právním základem pro shromažďování údajů je čl. 221 § 1. Zákoníka práce


§ 4 

Rozsah zpracování údajů správcem

 1. Pro účely uvedené v bodech 2.b.a. a 2.b.b. může Správce v rozsahu, v jakém mu je Uživatel dobrovolně poskytne, zpracovávat:
  • jméno a příjmení (kontaktní osoba)
  • kontaktní telefonní číslo
  • e-mailová adresa pro kontakt
  • adres internetové domény (a případně další související údaje poskytnuté Uživatelem)
  • další údaje poskytnuté Uživatelem
 1. Pro cíl uvedený v bodě 2.b.c.:
  • IP adresa
  • metadata odeslaná prohlížečem (nebo jiným koncovým zařízením, které se připojuje k webovým stránkám Správce)
 1. Pro cíl uvedený v bodě 2.b.d.:
  • metadata odeslaná prohlížečem
 1. Pro cíl uvedený v bodě 2.b.e (nábor) požádáme uchazeče o poskytnutí údajů, jako je jméno a příjmení, datum narození, bydliště (korespondenční adresa), vzdělání a průběh dosavadního zaměstnání.
 2. Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů do třetí země:
  • Osobní údaje uživatele související s účely uvedenými v oddílech 2.b.a. do 2.b.c. a 2.b.e. zpracovává pouze Správce.
  • Údaje související s cílem podle bodu 2.b.d. budou zpracovávány Správcem a partnerem, společností Google Inc. se sídlem v USA, jehož nástroj pro měření návštěvnosti webu (Google Analytics) Správce používá. Tyto údaje jsou anonymní a nejsou sdíleny.
  • Společnost Google, která pro správce poskytuje službu měření sledovanosti webu, se připojila k dohodě o štítu na ochranu osobních údajů EU-USA a podle rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. července 2016. IP/16/216, předávání osobních údajů subjektům se sídlem ve Spojených státech, které se připojily k výše uvedené dohodě, zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v souladu s čl. 45 GDPR;
 1. Osobní údaje uživatele mohou být zpřístupněny subjektům z kapitálové skupiny Správce a partnerům správce, se kterými správce spolupracuje prostřednictvím kombinace produktů nebo služeb. V případě spolupráce mohou mít k údajům přístup také subdodavatelé (zpracovatelé), jako jsou například účetní společnosti nebo hostingové společnosti.


§ 5

Práva uživatele, jehož údaje jsou zpracovávány.

 1. Uživatel má právo na:
  • přístup k svým osobním údajům,
  • oprava osobních údajů,
  • vymazání osobních údajů,
  • omezení zpracování osobních údajů
  • přenositelnost osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • Odvolání dříve uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů
 1. Pro uplatnění svých práv by měl uživatel zaslat e-mail na adresu uvedenou v bodě 1.a, dopis na adresu sídla uvedenou v bodě 1.a nebo kontaktovat telefonní číslo uvedené v bodě 1.a.
 2. Správce žádost Uživatele bezodkladně vyřídí za předpokladu, že výmaz nebo omezení možnosti zpracování údajů může mít vliv na možnost nebo rozsah řádného vyřízení podané poptávky/objednávky.


§ 6

Doba zpracování osobních údajů Správcem.

 1. Správce uchovává osobní údaje Uživatelů po dobu ne delší, než je nezbytné pro zpracování zadané poptávky/objednávky, včetně přípravy personalizované obchodní nabídky, a pro plnění povinností Správce.
 2. Uživatel může kdykoli požádat o vymazání svých osobních údajů. V takovém případě budou okamžitě odstraněny, což však může znamenat přerušení obsluhy podané žádosti.


§ 7

Informace uložené v koncovém zařízení uživatele (cookies).

 1. Za účelem zajištění řádného fungování služby, zejména za účelem přizpůsobení obsahu služby a reklam preferencím uživatele a optimalizace používání služby, může správce využívat možnosti koncového zařízení pro zpracování a ukládání a může shromažďovat informace z koncového zařízení uživatele.
 2. Údaje popsané v bodě 1. použije správce pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb požadovaných uživatelem a pro ochranu síťových systémů.
 3. Uživatel může změnou nastavení svého prohlížeče (např. zablokováním ukládání souborů cookie) rozhodnout, které údaje budou správci zasílány.
 4. Webové stránky používají skripty pro webovou analýzu (Google Analytics), které poskytuje společnost Google Inc. se sídlem v USA, (Google Adwords), které poskytuje společnost Google Ireland Limited se sídlem v Irsku, (Facebook), které poskytuje společnost Facebook Ireland Ltd. Tyto skripty mohou ukládat data (např.: cookies) na vaše koncové zařízení. Můžete to odmítnout tím, že ve svém prohlížeči zablokujete cookies a další data ze stránek třetích stran.
 5. Pokyny ke změně nastavení popsaných v pododdílech 3 a 4 naleznete v nastavení prohlížeče, v jeho uživatelské příručce nebo na webových stránkách výrobce.
 6. Uživatel může soubory cookie kdykoli vymazat pomocí funkcí dostupných v používaném webovém prohlížeči. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
 7. Aby se Uživatel mohl odhlásit ze zobrazování personalizovaných reklam společnosti Google (AdWords a dalších) založených na používání Webových stránek, může provést příslušné změny v nastavení reklamy pomocí nástroje dostupného na stráncehttps://adssettings.google.pl/authenticated a vymazat soubory cookie v prohlížeči. Aby se Uživatel mohl odhlásit ze zobrazování personalizovaných reklam na Facebooku založených na používání Webových stránek, může provést příslušné změny v nastavení reklam pomocí pokynů uvedených na stránce https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ a vymazat soubory cookie v prohlížeči. Pro zablokování shromažďování dat analytickými nástroji společnosti Google (Analytics, Optimize a další) a Facebooku může uživatel v nastavení prohlížeče zakázat přijímání souborů cookie a dat z externích webových stránek, vymazat soubory cookie v prohlížeči, použít doplňky pro blokování nástrojů (např. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) nebo používat webové stránky v režimu prohlížeče bez ukládání informací do souborů cookie.
 8. více informací o souborech cookie najdete na webových stránkách http://wszystkoociasteczkach.pl/


§ 8

Podání stížnosti:

 1. Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, na základě které Správce přestane údaje v uvedeném rozsahu/účelu zpracovávat. Abyi vznést námitku, je třeba zaslat zprávu způsobem popsaným v části 5.b.
 2. Uživatel má právo podat stížnost na Správce u dozorového úřadu, kterým je Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.


§ 9

Povinnosti Správce

 1. Správce osobních údajů se zavazuje přijmout opatření k zabezpečení zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném zákonem, zejména se zavazuje:
 2. Zabezpečit údaje proti neoprávněnému přístupu, odstranění neoprávněnou osobou, změnám, poškození nebo zničení.
 3. Umožnit zpracování osobních údajů pouze osobám, které k tomu byly pověřeny.
 4. Zajistit kontrolu správnosti zpracování osobních údajů.
 5. Vést evidenci osob oprávněných zpracovávat osobní údaje, vynaložit zvláštní pozornost zejména k tomu, aby osoby oprávněné zpracovávat tyto údaje zachovávaly mlčenlivost o nich, a to i po skončení realizace Správce, mimo jiné tím, že je bude informovat o právních důsledcích porušení mlčenlivosti o údajích a bude shromažďovat prohlášení o povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto údajích.
 6. Vést zákonem požadovanou dokumentaci popisující způsob zpracování svěřených osobních údajů a technická a organizační opatření zajišťující ochranu zpracování těchto údajů, včetně zejména: Registr procesů zpracování údajů, zásady zabezpečení osobních údajů a pokyny pro správu informačního systému používaného ke zpracování osobních údajů.
 7. Zajistit, aby IT a telekomunikační zařízení a systémy používané pro zpracování osobních údajů splňovaly požadavky nařízení Ministerstva vnitra a správy ze dne 29. dubna 2004 o dokumentaci zpracovávaných osobních údajů a technických a organizačních podmínkách, které musí zařízení a systémy splňovat.

Nezapomeňte vyplnit všechna pole formuláře.

O nie! Jeśli nie wypełnisz wszystkich wymaganych pól,
Loopie nie będzie zdobywać obserwujących dla Ciebie.
Czy na pewno chcesz teraz zrezygnować?

Odhlásit se z odběru