Bewaar
.
.
.
Start / Loopie Reglement

Loopie Reglement

§ 1
Algemene bepalingen 

 1. Dit reglement specificeert de principes van het gebruik van de door Loopie Piotr Pałyga aangeboden services en is van toepassing op alle betrekkingen tussen de Serviceverlener en de Gebruiker. 
 2. De Serviceverlener is Loopie Piotr Pałyga, NIP: 9591804627, REGON: 260441091. 
 3. Het onderwerp van de service betreft het voeren van een reclamecampagne op het Instagram platform, die kan worden gebruikt door gebruikers die de populariteit en het bereik van hun sociale media willen vergroten. 
 4. De Gebruiker aanvaardt het Verkoopreglement van de service door het selectievakje aan te vinken.  


§ 2
Statutaire definities 

 1. Gebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon met een account op het Instagram platform die gebruik maakt van de Loopie service, onder de voorwaarden in dit Reglement. 
 2. Serviceverlener: Loopie Piotr Pałyga, NIP: 9591804627, REGON: 260441091 
 3. Service: een reclamecampagne die door de Serviceverlener wordt uitgevoerd op het Instagram platform met als doel meer volgers te verwerven voor de Instagram account van de Gebruiker 


§ 3
Voorwaarden 

 1. De sluiting van de Verkoopovereenkomst tussen de Gebruiker en de Serviceverlener vindt plaats nadat de Gebruiker een Bestelling heeft geplaatst op de website loopie.pl. 
 2. De prijs van de Service die op de Website wordt weergegeven, is uitgedrukt in Poolse zloty en is inclusief belastingen. De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht van de totale prijs, inclusief belastingen, van het Product dat het voorwerp uitmaakt van de Bestelling, op de Website op het ogenblik van het plaatsen van de Bestelling, inclusief op het ogenblik waarop de Gebruiker de wil uitdrukt om gebonden te zijn door de Verkoopovereenkomst. 
 3. Na het plaatsen van de Bestelling, bevestigt de Serviceverlener onmiddellijk de ontvangst ervan en aanvaardt tegelijkertijd de Bestelling voor uitvoering. De bevestiging van de ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding voor uitvoering ervan gebeurt door de Serviceverlener door het versturen van een e-mailbericht naar het e-mailadres van de Gebruiker dat werd opgegeven tijdens het plaatsen van de Bestelling. Het verzonden bericht bevat de verklaringen van de Serviceverlener over de ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding voor uitvoering ervan, alsmede de bevestiging van het sluiten van de Verkoopovereenkomst. Zodra de Gebruiker de bovengenoemde e-mail ontvangt, is de verkoopovereenkomst tussen de Gebruiker en de Serviceverlener gesloten. 
 4. De klant ontvangt een bevestiging van de sluiting van het contract. De bevestiging wordt gestuurd naar het e-mailadres dat de Gebruiker bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. 
 5. De Serviceverlener levert services aan de Klant in de mate en onder de voorwaarden zoals bepaald in dit Reglement of in een individuele offerte, indien deze is ingediend en aanvaard door de Klant. 
 6. De Klant verbindt zich ertoe dit Reglement na te leven. 
 7. De Klant is verplicht de website van de Serviceverlener en de aangeboden services te gebruiken op een rechtmatige manier en met respect voor persoonlijke rechten en auteursrechten en intellectuele eigendom van de Serviceverlener en derden. 
 8. De klant is verplicht feitelijk juiste gegevens in te voeren. 


§ 4
Rechten en verplichtingen van de Serviceverlener 

 1. De Serviceverlener verbindt zich ertoe zich in te spannen om ervoor te zorgen dat de toegang tot de Website, via welke de Gebruiker een bestelling plaatst, continu en veilig is.
 2. Voor handelingen en nalatigheden, met name resulterend in schending van het Reglement het Instagram-portaal de gebruiker is volledig verantwoordelijk. 
 3. De Serviceverlener is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van het slecht functioneren van de apparatuur die de Gebruiker gebruikt om transacties uit te voeren. 
 4. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de tijdelijke of permanente blokkering of beperking van de Instagram-account van de Gebruiker.
 5. De Serviceverlener is niet verantwoordelijk voor het functioneren van interfaces en telecommunicatieverbindingen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door de Serviceverlener, in het bijzonder interfaces die door de Gebruiker worden ingezet om transacties uit te voeren. 
 6. De Serviceverlener garandeert dat het account van de Gebruiker op het sociale netwerk Instagram, waarop de Service naar behoren is geactiveerd, elke maand tussen de 300 en 1200 volgers zal krijgen. Indien dit aantal niet wordt behaald, verbindt de Serviceverlener zich ertoe de Service gratis uit te voeren totdat het gegarandeerde aantal volgers is bereikt. 
 7. De Serviceverlener activeert de Loopie service op het account van de Gebruiker binnen 3 werkdagen na de aankoopdatum. De lancering op de vermelde datum is afhankelijk van de betaling van het abonnementsgeld en de verstrekking van correcte gegevens in het gedeelte ‘Vul mij in’ in het Klantenpaneel (met inbegrip van gegevens zoals de login en het wachtwoord van het Instagram account en toegangscodes in het geval van tweestapsaccountverificatie). 
 8. De Serviceverlener zal de Loopie service alleen opstarten voor het Instagram account dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Het is niet mogelijk voor de Gebruiker om zijn/haar account later te wijzigen.  


§ 5
Rechten en verplichtingen van de Gebruiker van de Service 

 1. De Gebruiker verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van het reglement van het Instagram platform. 
 2. De gebruiker verklaart, door middel van het bij het plaatsen van de bestelling aangevinkte vakje, dat hij/zij ermee instemt dat hij/zij niet het recht heeft om de overeenkomst te herroepen, overeenkomstig art. 38 par. 1 van de wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014. 
 3. Om de service op het account van de Gebruiker op het sociale netwerk Instagram te activeren, moet de Gebruiker minimaal 10 berichten/posts op het sociale netwerk Instagram hebben evenals een profielfoto.. 
 4. De Gebruiker verklaart dat de volgers in zijn/haar account voorafgaand aan het gebruik van de service organisch werden verworven. Bij het verwerven van volgers met andere middelen kan de Loopie garantie, die voorziet in het verwerven van 300 tot 1.200 nieuwe fans per maand, niet van toepassing zijn. 
 5. De Gebruiker is verplicht, na het plaatsen van de bestelling en het verrichten van de betaling, de rubriek ‘Vul mij in’ in het Klantenpaneel in te vullen op loopie.pl 


§ 6
Betalingen 

In de Loopie.pl winkel onderscheiden we de volgende pakketten: 

Starterspakket 1 maand – € 52 voor de eerste maand, alleen voor nieuwe gebruikers. Geldt alleen voor automatisch verlengende abonnementen. De daaropvolgende maanden van het abonnement kosten € 63. 

Beginner 1 month / Advanced 3 months / Professional 6 months zonder automatische abonnementsverlenging. 

 Beginner 1 month Advanced 3 months Professioneel 6 months 
Prijs € 73€ 196 € 370 

Beginner 1 month / Advanced 3 months / Professional 6 months met automatische abonnementsverlenging. 

 Beginner 1 month Advanced 3 months Professioneel 6 months 
Prijs € 63 € 167 € 312 

 

 1. De kosten voor het gebruik van de service worden vooraf in rekening gebracht, per maand, kwartaal, halfjaar of jaar – afhankelijk van het gekozen pakket. 
 2. Automatische betaling (per kaart) gebeurt via de Stripe applicatie. De Operator zal de Gebruiker het ongebruikte deel van het maandelijkse abonnement niet terugbetalen. 
 3. Het is mogelijk om voor de service te betalen met een online overschrijving via de Stripe applicatie (Przelewy24), maar alleen als de gebruiker niet kiest voor automatische verlenging van de betaling. De Operator zal de Gebruiker het ongebruikte deel van het maandelijkse abonnement niet terugbetalen. 
 4. De Serviceverlener kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de tarieven voor de services en in de specificaties van de abonnementsformules, maar dergelijke wijzigingen in prijzen of abonnementsformules zullen niet eerder van kracht worden dan 30 dagen nadat de gebruiker hiervan per e-mail in kennis is gesteld. 


§ 7
Voorwaarden voor beëindiging van de overeenkomst 

 1. De Gebruiker kan het abonnement opzeggen door in te loggen op het Klantenpaneel op www.loopie.pl onder Mijn Abonnementen, te klikken op Beheren en vervolgens Abonnementen Opzeggen. 
 2. U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen, waarbij u de toegang tot de service behoudt tot het einde van de verrekeningsperiode. 
 3. Als u uw abonnement tijdens de abonnementsperiode opzegt, worden de kosten voor het ongebruikte deel van het abonnement niet terugbetaald. 


§ 8
Verwerking en bescherming van persoonsgegevens 

 1. De beheerder van de gegevens is Loopie Piotr Pałyga, NIP: 9591804627, REGON: 260441091. 
 2. De door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor zover dat nodig is voor de correcte uitvoering van de bestelling en de Service. 
 3. De Gebruiker verstrekt de volgende gegevens met het oog op de uitvoering van de bestelling en de Service:
  •  Verplicht: 
   • e-mailadres, 
   • achternaam, 
   • voornaam, 
   • mobiel telefoonnummer, 
   • gebruikersnaam op Instagram en wachtwoord, 
   • de namen van 10 accounts op Instagram 
  • Vrijwillig: 
   • woonadres 
   • bedrijfsgegevens 
 4. De Gebruiker verstrekt zijn/haar persoonsgegevens vrijwillig, maar indien hij/zij nalaat de verplichte gegevens te verstrekken die staan vermeld in par. 3 punt a, kan de Serviceverlener weigeren de aangeboden Service te verlenen. 
 5. De gebruiker heeft het recht op: 
  • correctie, 
  • verwijdering, 
  • verwerkingsbeperking, 
  • het maken van bezwaar tegen de verwerking, 
  • overdracht van gegevens, 
  • het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit. 
 6. Indien de verwerking door de Gebruiker zodanig wordt beperkt dat de bestelling niet kan worden uitgevoerd, kan de Serviceverlener weigeren de Service uit te voeren. 
 7. De Gebruiker stemt ermee in dat de eigenaar van de website de door hem bij het plaatsen van de bestelling verstrekte gegevens gebruikt voor marketing- en marktanalysedoeleinden, met inbegrip van het verstrekken van commerciële informatie door middel van elektronische communicatie; deze toestemming wordt gegeven bij het plaatsen van de bestelling door het desbetreffende selectievakje in te vullen. 
 8. De persoonsgegevens van gebruikers worden niet voor marketingdoeleinden doorgegeven aan derden. 


§ 9
Klachten 

 1. Klachten met betrekking tot de levering van elektronische services door de Serviceverlener kunnen schriftelijk worden ingediend op het adres van de Serviceverlener of in elektronische vorm via e-mail op het volgende adres: kontakt@loopie.pl Het wordt aanbevolen dat de klant In de beschrijving van de klacht het volgende vermeld: informatie en omstandigheden met betrekking tot het voorwerp van de klacht, met name het soort onregelmatigheid en de datum waarop deze zich heeft voorgedaan; het verzoek van de Klant en de contactgegevens van de klager. 
 2. De Serviceverlener neemt de klachten onmiddellijk in behandeling, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van indiening ervan. Indien de klacht niet binnen deze termijn kan worden behandeld, stelt de Serviceverlener de klager binnen deze termijn in kennis van de redenen voor de vertraging, alsmede van de tijd die naar verwachting nodig is om de klacht te behandelen. 


§ 10
Slotbepalingen 

 1. De Serviceverlener heeft het recht dit Reglement te allen tijde eenzijdig te wijzigen of aan te vullen; de Gebruiker zal per e-mail op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen wordt de Service beëindigd. Indien de Gebruiker niet reageert op een mededeling over een wijziging van het Reglement, wordt deze standaard aanvaard 30 dagen nadat de informatie voor het eerst is weergegeven. 
 2. De voorwaarden voor samenwerking worden uitsluitend bepaald in het Reglement. Alle informatie of reclamemateriaal met betrekking tot de Service is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet wettelijk bindend. 
 3. Geschillen in verband met deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank voor de stad Kielce

Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich pól formularza.

Oh nee! Als je niet alle verplichte velden invult,
zal Loopie geen volgers voor je winnen.
Weet je zeker dat je je nu wilt afmelden?

Afmelden