Home / Regulamin Świadczenia Usług

Regulamin Świadczenia Usług

Regulamin Loopie

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Loopie Piotr Pałyga i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem.
 2. Usługodawcą jest Loopie Piotr Pałyga wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, adres: ul. Inflancka 27,  61-132 Poznań, NIP: 9591804627, REGON: 260441091, mail: kontakt@loopie.pl, telefon 797329485.
 3. Przedmiot usługi dotyczy prowadzenia kampanii reklamowej na platformie Instagram, z której mogą skorzystać użytkownicy chcący zwiększyć popularność i zasięgi swoich mediów społecznościowych.
 4. Użytkownik akceptuje Regulamin Sprzedaży usługi poprzez kliknięcie na checkbox. 

§ 2

Definicje regulaminowe

 1. Użytkownik: osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca konto na platformie Instagram, która korzysta z serwisu Loopie, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca: Loopie Piotr Pałyga, NIP: 9591804627, REGON: 260441091.
 3. Usługa: kampania reklamowa realizowana przez Usługodawcę na platformie Instagram, której celem jest zdobycie większej ilości obserwujących dla konta Instagram Użytkownika.
 4. Klauzula Informacyjna: szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawce w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu dostępne pod adresem https://loopie.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 3

Warunki

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia na stronie Internetowej loopie.pl.
 2. Cena Usługi uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Użytkownik jest informowany w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Użytkownika. Przesłana wiadomość zawiera oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem, a Usługodawcą.
 4. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy. Potwierdzenie jest przesyłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 5. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Użytkownika.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy i udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 4

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do Serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik składa zamówienie, był ciągły oraz bezpieczny.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, z których Użytkownik realizuje transakcje.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Użytkownika.
 4. Usługodawca gwarantuje, że na koncie Użytkownika w serwisie społecznościowym Instagram, na którym jest prawidłowo uruchomiona Usługa każdego miesiąca będzie przyrost obserwujących w ilości od 300 do 1200. W przypadku braku takiej liczby Usługodawca zobowiązuje się do bezpłatnego uruchomienia Usługi do momentu uzyskania gwarantowanej ilości obserwujących.
 5. Usługodawca uruchomi usługę Loopie na koncie Użytkownika w ciągu 3 dni roboczych od daty zakupu.  Warunkiem uruchomienia w podanym terminie jest uzyskanie pozytywnej autoryzacji płatności oraz podanie poprawnych danych w
  sekcji Uzupełnij mnie w Panelu klienta (w tym dane takie jak login hasło konta Instagram oraz kody dostępowe w przypadku dwuetapowej weryfikacji konta).
 6. Usługodawca uruchomi usługę Loopie tylko i wyłącznie dla konta Instagram podanego podczas składania zamówienia. Nie ma możliwości późniejszej podmiany konta przez Użytkownika.
 1.  

§ 5

Prawa i obowiązki Użytkownika Usługi

 1. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem platformy Instagram.
 2. Użytkownik ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W celu uruchomienia usługi na koncie Użytkownika w serwisie społecznościowym Instagram Użytkownik musi posiadać minimum 10 wpisów/postów, uzupełniony biogram oraz zdjęcie profilowe na koncie w serwisie społecznościowym Instagram.
 4. Użytkownik oświadcza, iż followersi będący na koncie Użytkownika przed skorzystaniem z usługi zostali pozyskani w sposób organiczny. W przypadku pozyskania obserwujących w inny sposób nie może obowiązywać Gwarancja Loopie, która przewiduje pozyskanie od 300 do 1200 nowych fanów miesięcznie.
 5. Użytkownik podczas trwania usługi Loopie zobowiązuje się do nie korzystania z usług firm sprzedających i pozyskujących sztucznych followersów. W przeciwnym wypadku nie może obowiązywać Gwarancja Loopie przewidująca zdobycie od 300 do 1200 prawdziwych fanów miesięcznie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest, po złożeniu zamówienia i poprawnym dokonaniu/pobraniu płatności, do uzupełnienia sekcji Uzupełnij mnie w Panelu Klienta na stronie loopie.pl

§ 6

Płatności

W sklepie Loopie.pl wyróżniamy następujące pakiety:

Pakiet Starter 1msc- 249 zł za pierwszy miesiąc, tylko dla nowych użytkowników. Dotyczy tylko subskrypcji z automatycznym odnawianiem. Kolejne miesiące subskrypcji w cenie 299 zł.

Begginer 1msc/Advanced 3msc/Professional 6msc bez automatycznego odnawiania subskrypcji.

 Begginer 1mscAdvanced 3mscProfessional 6msc
Cena349 zł939 zł1779 zł

 

Begginer 1msc/Advanced 3msc/Professional 6msc z automatycznym odnawianiem subskrypcji.

 Begginer 1mscAdvanced 3mscProfessional 6msc
Cena299 zł799 zł1499 zł

 

 1. Opłata za korzystanie z usługi pobierana jest z góry, za miesiąc, kwartał, półrocze lub rok – w zależności od wybranego pakietu.
 2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach lub poprzez aplikację Blue Media S.A..
 3. Płatność automatyczna (kartą) dokonywana jest za pomocą systemu płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.  Użytkownik ma prawo żądać zwrotu za niezrealizowaną część usługi z tym, że operator ma prawo zatrzymać kwotę faktycznie poniesionych kosztów wynikających z abonamentu.
 4. Istnieje możliwość płatności za usługę przelewem online poprzez aplikację Blue Media S.A. (Przelewy24) lub poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach tylko w przypadku, gdy użytkownik nie decyduje się na automatyczne odnawianie płatności. Użytkownik ma prawo żądać zwrotu za niezrealizowaną część usługi z tym, że operator ma prawo zatrzymać kwotę faktycznie poniesionych kosztów wynikających z abonamentu.
 5. Usługodawca może okresowo wprowadzać zmiany opłat za usługi oraz zmiany specyfikacji planów subskrypcyjnych, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych obowiązywać będą nie wcześniej niż 30 dni po wysłaniu do użytkownika zawiadomienia pocztą elektroniczną.
 6. Karty płatnicze:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. Mastercard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro”

§ 7

Warunki rozwiązania umowy

 1. Użytkownik ma możliwość anulowania subskrypcji po zalogowaniu się do Panelu klienta na stronie www.loopie.pl w sekcji Moje Subskrypcje, klikając Zarządzaj, a następnie Anuluj Subskrypcje.
 2. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie, przy czym dostęp do usługi będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego.
 3. W przypadku anulowania subskrypcji w trakcie jej trwania opłaty za niewykorzystaną część abonamentu nie są zwracane.

§ 8

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Loopie Piotr Pałyga, NIP: 9591804627, REGON: 260441091.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia oraz Usługi.
 3. W celu realizacji zamówienia i Usługi Użytkownik udostępnia następujące dane:
  •  Obowiązkowo:
   • adres e-mail,
   • nazwisko,
   • imię,
   • numer telefonu komókowego,
   • nazwę użytkownika na Instagramie oraz hasło,
   • nazwy 10 kont w serwisie Instagram
  • Dobrowolnie:
   • adres zamieszkania
   • dane firmy
 1. Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak w przypadku nieudostępnienia danych obligatoryjnych wymienionych w ust. 3 pkt a, Usługodawca może odmówić wykonania oferowanej Usługi.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  • sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Ograniczenie przetwarzania przez Użytkownika, w zakresie niepozwalającym na realizację zamówienia może skutkować odmową wykonania Usługi przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez właściciela serwisu danych podanych przez niego podczas składania zamówienia do celów marketingowych i analiz rynku, w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; zgoda ta jest wyrażona podczas składania zamówienia przez wypełnienie odpowiedniego checkbox’u.
 5. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

§ 9

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zareklamować usługę w przypadku gdy wykonana usługa posiada wady lub została wykonana w sposób niewłaściwy. Składając reklamację Użytkownik ma obowiązek dokonać dokładnego opisu problemu. 
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@loopie.pl Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Użytkownika oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 3. Składając reklamację Użytkownik ma prawo żądać usunięcia wad/naprawy usługi. Jeżeli wykonawca nie usunie wad we wspólnie wyznaczonym terminie Użytkownik ma możliwość nieodebrania naprawy i żądania obniżenia kosztów usługi.
 4. Jeżeli wady wskazanej w reklamacji nie da się usunąć trzeba określić szacunkowo jej udział w całej usłudze i ustalić proporcjonalny upust ceny. W przypadku gdy wymagane naprawy są zbyt kosztowne usługodawcy wolno odmówić ich wykonania i odstąpić od umowy.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 1.  

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Użytkownik będzie informowany o zmianach drogą mailową. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany świadczona Usługa zostanie zakończona. W razie braku reakcji Użytkownika na komunikat o zmianie Regulaminu, zostaje on domyślnie zaakceptowany po 30 dniach od pierwszego wyświetlenia informacji.
  1. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
  2. Spory z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla miasta Kielce.

Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich pól formularza.

O nie! Jeśli nie wypełnisz wszystkich wymaganych pól,
Loopie nie będzie zdobywać obserwujących dla Ciebie.
Czy na pewno chcesz teraz zrezygnować?

Anuluj subskrypcję