Strona główna / Regulamin Świadczenia Usług

Regulamin Świadczenia Usług

Regulamin transakcji sprzedaży usługi na stronie Internetowej

Loopie.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Loopie Piotr Pałyga i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Operatorem Usługi, a Użytkownikiem.

 2. Usługodawcą jest Loopie Piotr Pałyga, NIP: 9591804627, REGON: 260441091.

 3. Przedmiot usługi dotyczy prowadzenia kampanii reklamowej na platformie Instagram, z której mogą skorzystać użytkownicy chcący zwiększyć popularność i zasięgi swoich mediów społecznościowych.

 4. Użytkownik akceptuje Regulamin Sprzedaży usługi z chwilą finalizowania procesu rejestracji, poprzez kliknięcie na checkbox.

§ 2

Definicje regulaminowe

 1. Użytkownik: osoba fizyczna, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z serwisu Loopie, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Usługodawca: Loopie Piotr Pałyga, NIP: 9591804627, REGON: 260441091

 3. Usługa: możliwość dokonania przez Użytkownika zakupu drogą elektroniczną usługi prowadzenia kampanii reklamowej na platformie Instagram przez stronę Internetową Loopie.pl.

§ 3

Warunki

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień na stronie Internetowej Loopie.pl.

2. Cena Usługi uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Użytkownik jest informowany w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia w Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 1. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Użytkownika, która zawiera oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem, a Usługodawcą.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail.

5. Treść Umowy Sprzedaży Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Usługodawcy.

§ 4

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do Serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik składa zamówienie, był ciągły oraz bezpieczny.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, z których Użytkownik realizuje transakcje.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do wykonywania transakcji przez Użytkownika.

§ 5

Prawa i obowiązki Użytkownika Usługi

1. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem platformy Instagram.

2. Użytkownik za pomocą checkbox’a oświadcza, iż wyraża zgodę na nieprzysługiwanie mu prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt. 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

§ 6

Płatności

1. W sklepie Loopie.pl wyróżniamy następujące pakiety:

Bezpłatny okres testowy (14 dni) – Bezpłatny okres próbny umożliwia nowym użytkownikom wypróbowanie naszej usługi. Podczas tego okresu użytkownik może korzystać z usługi za darmo. Usługa wymaga podania danych karty płatniczej. Po okresie próbnym cena usługi wynosi 299 zł / msc i jest pobierana cyklicznie co miesiąc. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie.

Jeśli użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji przed upływem
bezpłatnego okresu próbnego, zostanie obciążony kwotą miesięcznej opłaty przy użyciu wybranej wcześniej Metody Płatności. Informacje na temat wysokości miesięcznej opłaty oraz daty zakończenia bezpłatnego okresu próbnego można znaleźć na naszej witrynie internetowej, klikając łącze „Zobacz” na stronie „Moje konto”, sekcja Subskrypcje. Nie powiadamiamy użytkowników o rozpoczęciu płatnej subskrypcji.

Loopie 1msc/3msc/6msc/12msc – usługa Loopie bez automatycznego odnawiania
subskrypcji.

 

Loopie 1msc

Loopie 3msc

Loopie 6msc

Loopie 12msc

Cena

349 zł

939 zł

1779 zł

3349 zł

 

Twoja subskrypcja Loopie 1msc/3msc/6msc/12msc – usługa Loopie z automatycznym odnawianiem subskrypcji.

 

Loopie 1msc

Loopie 3msc

Loopie 6msc

Loopie 12msc

Cena

299 zł

799 zł

1499 zł

2869 zł

 

2. Opłata za korzystania z usługi pobierana jest z góry, za miesiąc, kwartał, półrocze lub rok – w zależności od wybranego pakietu.

3. Płatność automatyczna(kartą) dokonywana za pomocą aplikacji Stripe.

4. Istnieje możliwość płatności za usługę poprzez aplikację BlueMedia w przypadku, gdy użytkownik nie decyduje się na automatyczne odnawianie płatności. Operator nie zwraca Użytkownikowi opłaty za niewykorzystaną część miesięcznego abonamentu.

5. Zmiany cen i planów subskrypcyjnych. Możemy okresowo wprowadzać zmiany opłat za usługi oraz zmiany specyfikacji planów subskrypcyjnych, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych obowiązywać będą nie wcześniej niż 30 dni po wysłaniu do użytkownika zawiadomienia pocztą elektroniczną.

 

§ 7

Anulowanie Subskrypcji

1.  Anulowanie subskrypcji jest możliwe po zalogowaniu się do sklepu internetowego klikając łącze „Zobacz” na stronie „Moje konto”, sekcja Subskrypcje.

2.  Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie, przy czym dostęp do usługi będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego.

§ 8

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Loopie Piotr Pałyga, NIP: 9591804627, REGON: 260441091.

 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Usługi jaką jest prowadzenie kampanii reklamowej na platformie Instagram.

 3. W celu realizacji zamówienia Użytkownik udostępnia następujące dane:

  1. obligatoryjnie:

 • adres e-mail,

 • nazwisko,

 • imię,

  1. fakultatywnie:

 • nazwę użytkownika na Instagramie.

 1. Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak w przypadku nieudostępnienia danych obligatoryjnych wymienionych w ust. 3 pkt a, Usługodawca może odmówić wykonania oferowanej Usługi z uwagi na brak możliwości weryfikacji oraz skontaktowania się z Użytkownikiem.
 2. Użytkownik ma prawo do:

  1. sprostowania,

  2. usunięcia

  3. ograniczenia przetwarzania

  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  5. przenoszenia danych

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Ograniczenie przetwarzania przez Użytkownika, w zakresie niepozwalającym na realizację zamówienia może skutkować odmową wykonania Usługi przez Usługodawcę.

 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez właściciela serwisu danych podanych przez niego podczas składania zamówienia do celów marketingowych i analiz rynku, w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; zgoda ta może zostać wyrażona podczas składania zamówienia przez wypełnienie odpowiedniego checkbox’u.

 3. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Użytkownik będzie informowany o zmianach drogą mailową. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany świadczona Usługa zostanie zakończona. W razie braku reakcji Użytkownika na komunikat o zmianie Regulaminu, zostaje on domyślnie zaakceptowany po 30 dniach od pierwszego wyświetlenia informacji.

 1. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

 2. Powszechnym sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
BLACK FRIDAY
Z tej okazji przygotowaliśmy
MEGA
ofertę!
PROMOCJA 1+1
KUP PAKIET ADVANCED A PAKIET
BEGINNER
DOSTANIESZ

GRATIS!

Wystarczy, że przy zamówieniu wpiszesz kod promocyjny:

BLACK_FRIDAY

Promocja trwa: od 26.11 do 29.11

Pamiętaj o wypełnieniu wszystkich pól formularza.

O nie! Jeśli nie wypełnisz wszystkich wymaganych pól,
Loopie nie będzie zdobywać obserwujących dla Ciebie.
Czy na pewno chcesz teraz zrezygnować?

logo_kolor.png
instalogos.png

Aktywuj usługę za pomocą Instagrama.

Przesłane dane zostaną użyte tylko do realizacji usługi Loopie.

Zaloguj się za pomocą Instagrama.

Anuluj subskrypcję